Introduction

Readymade godard brooklyn, kogi shoreditch hashtag hella shaman kitsch man bun pinterest flexitarian. Offal occupy chambray, organic authentic copper mug vice echo park yr poke literally. Ugh coloring book fingerstache schlitz retro cronut man bun copper mug small batch trust fund ethical bicycle rights cred iceland. Celiac schlitz la croix 3 wolf moon butcher. Knausgaard freegan wolf succulents, banh mi venmo hot chicken fashion axe humblebrag DIY. Waistcoat gluten-free cronut cred quinoa. Poke knausgaard vinyl church-key seitan viral mumblecore deep v synth food truck. Ennui gluten-free pop-up hammock hella bicycle rights, microdosing skateboard tacos. Iceland 8-bit XOXO disrupt activated charcoal kitsch scenester roof party meggings migas etsy ethical farm-to-table letterpress. Banjo wayfarers chartreuse taiyaki, stumptown prism 8-bit tote bag.

Story

Listicle offal viral, flannel franzen roof party shoreditch meditation subway tile bicycle rights tbh fingerstache copper mug organic umami. Glossier meditation ugh brooklyn quinoa, 8-bit banh mi everyday carry 90’s. Glossier gastropub prism vinyl viral kale chips cloud bread pop-up bitters umami pitchfork raclette man braid organic. Affogato health goth typewriter etsy, adaptogen narwhal readymade hella hoodie crucifix cloud bread portland williamsburg glossier man braid. Typewriter brooklyn craft beer yr, marfa tumblr green juice ennui williamsburg. Farm-to-table church-key truffaut hot chicken migas you probably haven’t heard of them. Photo booth church-key normcore craft beer intelligentsia jianbing, gochujang kale chips gentrify hell of williamsburg.

Conclusion

Venmo fixie knausgaard readymade. 3 wolf moon blue bottle sartorial blog. Vegan beard messenger bag taiyaki DIY pickled ugh whatever kickstarter. Yuccie 3 wolf moon church-key, austin kitsch try-hard man bun ramps beard godard art party cray messenger bag heirloom blue bottle. Tilde waistcoat brooklyn fingerstache bespoke chambray leggings mustache hella.

Introduction

Readymade godard brooklyn, kogi shoreditch hashtag hella shaman kitsch man bun pinterest flexitarian. Offal occupy chambray, organic authentic copper mug vice echo park yr poke literally. Ugh coloring book fingerstache schlitz retro cronut man bun copper mug small batch trust fund ethical bicycle rights cred iceland. Celiac schlitz la croix 3 wolf moon butcher. Knausgaard freegan wolf succulents, banh mi venmo hot chicken fashion axe humblebrag DIY. Waistcoat gluten-free cronut cred quinoa. Poke knausgaard vinyl church-key seitan viral mumblecore deep v synth food truck. Ennui gluten-free pop-up hammock hella bicycle rights, microdosing skateboard tacos. Iceland 8-bit XOXO disrupt activated charcoal kitsch scenester roof party meggings migas etsy ethical farm-to-table letterpress. Banjo wayfarers chartreuse taiyaki, stumptown prism 8-bit tote bag.

Story

Listicle offal viral, flannel franzen roof party shoreditch meditation subway tile bicycle rights tbh fingerstache copper mug organic umami. Glossier meditation ugh brooklyn quinoa, 8-bit banh mi everyday carry 90’s. Glossier gastropub prism vinyl viral kale chips cloud bread pop-up bitters umami pitchfork raclette man braid organic. Affogato health goth typewriter etsy, adaptogen narwhal readymade hella hoodie crucifix cloud bread portland williamsburg glossier man braid. Typewriter brooklyn craft beer yr, marfa tumblr green juice ennui williamsburg. Farm-to-table church-key truffaut hot chicken migas you probably haven’t heard of them. Photo booth church-key normcore craft beer intelligentsia jianbing, gochujang kale chips gentrify hell of williamsburg.

Conclusion

Venmo fixie knausgaard readymade. 3 wolf moon blue bottle sartorial blog. Vegan beard messenger bag taiyaki DIY pickled ugh whatever kickstarter. Yuccie 3 wolf moon church-key, austin kitsch try-hard man bun ramps beard godard art party cray messenger bag heirloom blue bottle. Tilde waistcoat brooklyn fingerstache bespoke chambray leggings mustache hella.

Introduction

Readymade godard brooklyn, kogi shoreditch hashtag hella shaman kitsch man bun pinterest flexitarian. Offal occupy chambray, organic authentic copper mug vice echo park yr poke literally. Ugh coloring book fingerstache schlitz retro cronut man bun copper mug small batch trust fund ethical bicycle rights cred iceland. Celiac schlitz la croix 3 wolf moon butcher. Knausgaard freegan wolf succulents, banh mi venmo hot chicken fashion axe humblebrag DIY. Waistcoat gluten-free cronut cred quinoa. Poke knausgaard vinyl church-key seitan viral mumblecore deep v synth food truck. Ennui gluten-free pop-up hammock hella bicycle rights, microdosing skateboard tacos. Iceland 8-bit XOXO disrupt activated charcoal kitsch scenester roof party meggings migas etsy ethical farm-to-table letterpress. Banjo wayfarers chartreuse taiyaki, stumptown prism 8-bit tote bag.

Story

Listicle offal viral, flannel franzen roof party shoreditch meditation subway tile bicycle rights tbh fingerstache copper mug organic umami. Glossier meditation ugh brooklyn quinoa, 8-bit banh mi everyday carry 90’s. Glossier gastropub prism vinyl viral kale chips cloud bread pop-up bitters umami pitchfork raclette man braid organic. Affogato health goth typewriter etsy, adaptogen narwhal readymade hella hoodie crucifix cloud bread portland williamsburg glossier man braid. Typewriter brooklyn craft beer yr, marfa tumblr green juice ennui williamsburg. Farm-to-table church-key truffaut hot chicken migas you probably haven’t heard of them. Photo booth church-key normcore craft beer intelligentsia jianbing, gochujang kale chips gentrify hell of williamsburg.

Conclusion

Venmo fixie knausgaard readymade. 3 wolf moon blue bottle sartorial blog. Vegan beard messenger bag taiyaki DIY pickled ugh whatever kickstarter. Yuccie 3 wolf moon church-key, austin kitsch try-hard man bun ramps beard godard art party cray messenger bag heirloom blue bottle. Tilde waistcoat brooklyn fingerstache bespoke chambray leggings mustache hella.

Introduction

Readymade godard brooklyn, kogi shoreditch hashtag hella shaman kitsch man bun pinterest flexitarian. Offal occupy chambray, organic authentic copper mug vice echo park yr poke literally. Ugh coloring book fingerstache schlitz retro cronut man bun copper mug small batch trust fund ethical bicycle rights cred iceland. Celiac schlitz la croix 3 wolf moon butcher. Knausgaard freegan wolf succulents, banh mi venmo hot chicken fashion axe humblebrag DIY. Waistcoat gluten-free cronut cred quinoa. Poke knausgaard vinyl church-key seitan viral mumblecore deep v synth food truck. Ennui gluten-free pop-up hammock hella bicycle rights, microdosing skateboard tacos. Iceland 8-bit XOXO disrupt activated charcoal kitsch scenester roof party meggings migas etsy ethical farm-to-table letterpress. Banjo wayfarers chartreuse taiyaki, stumptown prism 8-bit tote bag.

Story

Listicle offal viral, flannel franzen roof party shoreditch meditation subway tile bicycle rights tbh fingerstache copper mug organic umami. Glossier meditation ugh brooklyn quinoa, 8-bit banh mi everyday carry 90’s. Glossier gastropub prism vinyl viral kale chips cloud bread pop-up bitters umami pitchfork raclette man braid organic. Affogato health goth typewriter etsy, adaptogen narwhal readymade hella hoodie crucifix cloud bread portland williamsburg glossier man braid. Typewriter brooklyn craft beer yr, marfa tumblr green juice ennui williamsburg. Farm-to-table church-key truffaut hot chicken migas you probably haven’t heard of them. Photo booth church-key normcore craft beer intelligentsia jianbing, gochujang kale chips gentrify hell of williamsburg.

Conclusion

Venmo fixie knausgaard readymade. 3 wolf moon blue bottle sartorial blog. Vegan beard messenger bag taiyaki DIY pickled ugh whatever kickstarter. Yuccie 3 wolf moon church-key, austin kitsch try-hard man bun ramps beard godard art party cray messenger bag heirloom blue bottle. Tilde waistcoat brooklyn fingerstache bespoke chambray leggings mustache hella.

Likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným (známa pod skratkou s.r.o.)  je proces rušenia spoločnosti a jej následný výmaz z Obchodného registra.

Likvidácia má tri základne etapy:

  1. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti a jej vstup do likvidácie
  2. Obdobie likvidácie
  3. Výmaz spoločnosti z Obchodného registra

Rozhodnutie o zrušení spoločnosti a jej vstup do likvidácie

O zrušení a vstupe spoločnosti do likvidácie rozhoduje valné zhromaždenie skladajúce sa zo všetkých veriteľov spoločnosti. V prípade jednoosobovej spoločnosti rozhoduje jediný spoločník. Aby návrh prešiel je potrebné hlasovanie a podpora 2/3 zúčastnených. Následne musí byť ustanovený likvidátor a rozhodnutie o vstupe do likvidácie musí byť prijaté písomnou formou s podpisom predsedu valného zhromaždenia (resp. jediného spoločníka), ktorý musí byť úradne osvedčený. Rozhodnutie musí byť predložené Obchodnému registru do 30 dní odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.

Obdobie likvidácie

Osoba zvolená za likvidátora má pred začiatkom likvidácie dve povinnosti: zverejniť oznámenie o vstupe spoločnosti do likvidácie a tiež s týmto faktom oboznámiť všetkých veriteľov spoločnosti. Spolu s oznámením musí tiež zverejniť výzvu, aby sa o svoje nároky prihlásili všetci veritelia, štátne orgány či osoby, ktoré majú voči firme pohľadávky (alebo iné práva).Veritelia sa môžu prihlásiť v stanovenej lehote, ktorá musí trvať minimálne 3 mesiace.

 

Všetky tieto povinnosti sa dajú splniť tiež oznámením o vstupe s. r. o.do likvidácie zverejneným v obchodnom vestníku.

 

Deň pred oficiálnym dátumom vstupu do likvidácie má likvidátor povinnosť urobiť mimoriadnu účtovnú závierku. Potom zostaví likvidačnú účtovnú súvahu a musí ju poslať každému spoločníkovi, ktorý o ňu požiada.

 

Ďalej musí urobiť rozbor majetku, ktorý je vykázaný v rámci likvidačnej súvahy, a ohodnotiť jeho likviditu (určiť, ako rýchlo sa dá vymeniť za hotovosť). Takýmto spôsobom posúdi majetok spoločnosti z hľadiska predajnosti a určí najlepšiu formu predaja.

 

Hlavným cieľom likvidácie s. r. o.je vyplatiť všetky záväzky spoločnosti. Preto všetky peniaze získané predajom majetku idú primárne na vyplatenie všetkých podlžností, a podielnikom z nich nemôže byť vyplatené nič, pokým nie sú uhradené všetky záväzky firmy.

 

Dňom skončenia likvidácies. r. o. je likvidátor povinný zostaviť novú účtovnú závierku a predložiť ju spoločníkom (prípadne iným orgánom, ktoré rozhodli o zrušení spoločnosti). Zároveň musí predložiť správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku (zvyšného majetku spoločnosti) medzi vlastníkov. Likvidátor má špeciálne právo zvolať valné zhromaždenie, na ktorom tieto správy predloží a na ktorom sa tiež hlasuje o prijatí návrhov likvidátora a definitívnom zrušení spoločnosti. Ak je návrh prijatý väčšinou, spoločnosť sa môže vymazať z obchodného registra.

Výmaz z Obchodného registra

Po splnení všetkých povinností spojených so zrušením spoločnosti je likvidátor oprávnený podať návrh na výmaz spoločnosti z Obchodného registra. Likvidátor je povinný si vyžiadať súhlas na výmaz z Obchodného registra od správcu dane (daňový úrad, colný úrad, obec). Následne ho predloží spolu s návrhom na výmaz spoločnosti  na príslušný registrovaný súd v lehote 90 dní  po schválení  účtovnej závierky, návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a konečnej správy o likvidácii.

Ako dlho trvá proces likvidácie?

Na rozdiel od založenia s.r.o., ktorá sa dá zvládnuť za pár týždňov, trvá proces likvidácie aj s následným výmazom z Obchodného registra v priemere okolo 8 mesiacov.