Likvidácia s.r.o

Likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným (známa pod skratkou s.r.o.)  je proces rušenia spoločnosti a jej následný výmaz z Obchodného registra.

Likvidácia má tri základne etapy:

  1. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti a jej vstup do likvidácie
  2. Obdobie likvidácie
  3. Výmaz spoločnosti z Obchodného registra

Rozhodnutie o zrušení spoločnosti a jej vstup do likvidácie

O zrušení a vstupe spoločnosti do likvidácie rozhoduje valné zhromaždenie skladajúce sa zo všetkých veriteľov spoločnosti. V prípade jednoosobovej spoločnosti rozhoduje jediný spoločník. Aby návrh prešiel je potrebné hlasovanie a podpora 2/3 zúčastnených. Následne musí byť ustanovený likvidátor a rozhodnutie o vstupe do likvidácie musí byť prijaté písomnou formou s podpisom predsedu valného zhromaždenia (resp. jediného spoločníka), ktorý musí byť úradne osvedčený. Rozhodnutie musí byť predložené Obchodnému registru do 30 dní odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.

Obdobie likvidácie

Osoba zvolená za likvidátora má pred začiatkom likvidácie dve povinnosti: zverejniť oznámenie o vstupe spoločnosti do likvidácie a tiež s týmto faktom oboznámiť všetkých veriteľov spoločnosti. Spolu s oznámením musí tiež zverejniť výzvu, aby sa o svoje nároky prihlásili všetci veritelia, štátne orgány či osoby, ktoré majú voči firme pohľadávky (alebo iné práva).Veritelia sa môžu prihlásiť v stanovenej lehote, ktorá musí trvať minimálne 3 mesiace.

 

Všetky tieto povinnosti sa dajú splniť tiež oznámením o vstupe s. r. o.do likvidácie zverejneným v obchodnom vestníku.

 

Deň pred oficiálnym dátumom vstupu do likvidácie má likvidátor povinnosť urobiť mimoriadnu účtovnú závierku. Potom zostaví likvidačnú účtovnú súvahu a musí ju poslať každému spoločníkovi, ktorý o ňu požiada.

 

Ďalej musí urobiť rozbor majetku, ktorý je vykázaný v rámci likvidačnej súvahy, a ohodnotiť jeho likviditu (určiť, ako rýchlo sa dá vymeniť za hotovosť). Takýmto spôsobom posúdi majetok spoločnosti z hľadiska predajnosti a určí najlepšiu formu predaja.

 

Hlavným cieľom likvidácie s. r. o.je vyplatiť všetky záväzky spoločnosti. Preto všetky peniaze získané predajom majetku idú primárne na vyplatenie všetkých podlžností, a podielnikom z nich nemôže byť vyplatené nič, pokým nie sú uhradené všetky záväzky firmy.

 

Dňom skončenia likvidácies. r. o. je likvidátor povinný zostaviť novú účtovnú závierku a predložiť ju spoločníkom (prípadne iným orgánom, ktoré rozhodli o zrušení spoločnosti). Zároveň musí predložiť správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku (zvyšného majetku spoločnosti) medzi vlastníkov. Likvidátor má špeciálne právo zvolať valné zhromaždenie, na ktorom tieto správy predloží a na ktorom sa tiež hlasuje o prijatí návrhov likvidátora a definitívnom zrušení spoločnosti. Ak je návrh prijatý väčšinou, spoločnosť sa môže vymazať z obchodného registra.

Výmaz z Obchodného registra

Po splnení všetkých povinností spojených so zrušením spoločnosti je likvidátor oprávnený podať návrh na výmaz spoločnosti z Obchodného registra. Likvidátor je povinný si vyžiadať súhlas na výmaz z Obchodného registra od správcu dane (daňový úrad, colný úrad, obec). Následne ho predloží spolu s návrhom na výmaz spoločnosti  na príslušný registrovaný súd v lehote 90 dní  po schválení  účtovnej závierky, návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a konečnej správy o likvidácii.

Ako dlho trvá proces likvidácie?

Na rozdiel od založenia s.r.o., ktorá sa dá zvládnuť za pár týždňov, trvá proces likvidácie aj s následným výmazom z Obchodného registra v priemere okolo 8 mesiacov.